British Blue Cattle Society

news

 

What HCC offer to British Blue Breeders in Wales

HCC_CORP_RGB 

Hybu Cig Cymru

What HCC offer to British Blue Breeders in Wales?

Hybu Cig Cymru is the organisation responsible for the development, promotion and marketing of Welsh red meat. HCC currently offer a range of funding opportunities and resources to beef and lamb producers in Wales.

Breed Improvement

HCC aims to help breeders in Wales by offering support to introduce superior genetics into their herds.

The table below shows the amount of funding available to breeders in Wales.

Performance Recording

Artificial Insemination

Embryo Transfer

50%

50% (max £500)

50% (max £700)

Performance Recording (PR)

Performance recording allows you to:

·       Enables herd selection based on performance.

·       Measure traits that you can’t see (e.g. eye muscle area).

·       Improve selected traits while maintaining others.

·       Use the figures as a marketing too.

Artificial Insemination (AI) & Embryo Transfer (ET)

To qualify for AI and ET funding from HCC, the bulls used must have EBV’s in the top 90% for calving ease direct. They must also be in the top 10% for either 400 day weight or eye muscle area.

The table below shows the 2012 Qualification Criteria for British Blue bulls

Calving Ease Direct

400 Day Weight

Eye Muscle Area

Top 90%

Top 10%

Top 10%

-0.2

27

2.4

Fertility Testing Bulls

HCC are offering funding towards fertility testing bulls. Bull fertility is vitally important as infertile bulls are a major cause of economic loss in the industry.

HCC will fund 50% of the cost of fertility testing up to £200 (to a maximum of £50 per bull)

Study Tours

Funding for tours within Wales, the UK and abroad:

•       Up to £200 per business

 

Carcase Selection Events

The opportunity to assess live animals, follow them through the abattoir process to the chillers and review the carcases. The event gives an insight into:

·       Current market demands

·       Carcase classification

·       Breed traits


Hybu Cig Cymru

Hybu Cig Cymru (HCC) yw’r corff sy’n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. Ar hyn o bryd mae HCC yn cynnig amryw o gyfleoedd i gynhyrchwyr cig eidion a chig oen yng Nghymru ar gyfer cyllid ac adnoddau.

Gwella’r brid

Mae HCC yn anelu at helpu bridwyr yng Nghymru trwy gynnig cymorth i gyflwyno geneteg uwchraddol i’w fuchesi.

Mae’r tabl isod yn dangos faint o arian sydd ar gael i fridwyr yng Nghymru.

Cofnodi

Perfformiad

Semenu

Artiffisial

Trosglwyddo Embryonau

50%

50% (hyd at £500)

50% (hyd at £700)

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Cofnodi Perfformiad

Mae cofnodi perfformiad yn caniatáu i chi:

·       Galluogi ddewis buches yn seiliedig a perfformiad.

·       Mesur nodweddion nad oes modd eu gweld yn arferol (e.e. trwch cyhyrau).

·       Gwella nodweddion a ddewiswyd ynghyd â diogelu eraill.

·       Defnydd ô’r ffigurau ar gyfer marchnata.

Semenu Artiffisial a Throsglwyddo Embryonau

Er mwyn gallu cael arian ar gyfer semenu artiffisial a throsglwyddo embryonau gan HCC, rhaid i’r teirw a ddefnyddir fod ag EBVau yn yr 90% uchaf am rhwyflondeb lloia ag yn yr 10% uchaf neillau am twf 400 diwrnod neu arwynebedd cyhyr llygad:

Mae’r tabl isod yn dangos Meini Prawf Cymhwysedd 2012 ar gyfer teirw Glas Prydeinig

Rhwyddindeb Lloia

Twf 400 Niwrnod

Arwynebedd Cyhyr Llygad

90% Uchaf

10% Uchaf

10% Uchaf

-0.2

27

2.4

 

Mae HCC yn cynnig arian tuag at brofi ffrwythlondeb teirw.  Mae ffrwythlondeb teirw yn hanfodol bwysig oherwydd teirw anffrwythlon yw un o brif achosion colledion ariannol yn y diwydiant.

Bydd HCC yn talu 50% o gost profi ffrwythlondeb hyd at £200 (uchafswm o £50 yr tarw)

Teithiau Ymchwil

Cyllid ar gyfer teithiau yng Nghymru, DG a thramor:

•       Hyd at £200 y busnes

 

Digwyddiadau Dewis Carcasau

Cyfle i asesu anifeiliaid byw, eu dilyn drwy’r lladd-dy i’r cypyrddau oeri ac archwilio’r carcasau.  Mae hyn yn helpu i ddeall:

·       Gofynion cyfredol y farchnad

·       Dosbarthiad carcasau

·       Nodweddion Brid

 

 


Copyright British Blue Cattle Societytumpline internet